این پایگاه داده دو زبانه، حاوی واژگان (حدود پنج هزار و صد واژۀ انگلیسی) مندرج در کتاب «واژه‌نامه انگلیسی – فارسی باستان‌شناسی» تألیف دکتر صادق ملک شهمیرزادی است که دامنۀ موضوعی واژگان مندرج در این پایگاه به باستان‌شناسی، سفال‌گری و اسطوره مربوط می‌شود. بیشتر واژگان این پایگاه مفاهیمی مانند «نوع اثر»، «مادۀ سازنده»، «دورۀ زمانی»، «مکان» و «روش تولید» را در برمی‌گیرد.
عنوان: واژه‌نامه باستان‌شناسی دکتر ملک شهمیرزادی
نام: NHIMS_MLK
گروه:
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه