این مستند واژگانی برای توصیف فولکور آمریکاست که توسط کتابخانه کنگره آمریکا تهیه و نگهداری شده است. از این مستند برای تسهیل دسترسی به اطلاعات فرهنگ قومی، قوم‎نگاری، موسیقی فولکلور و امثال آن استفاده می‎شود. محتویات این مستند می‎تواند به عنوان الگویی برای تولید مستند مشابه برای اقوام یا فرهنگ‎های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. با وجود تفاوت‎های فرهنگی، شالوده اصلی مستندهایی از این دست با یکدیگر یکی است. به این خاطر امکان استفاده مستقیم از بخشی از اطلاعات این مستند به عنوان مستند پایه برای تولید مستند مشابه نیز وجود دارد.
عنوان: American Folklore Society Ethnology Thesaurus
نام: NHIMS_BM21
گروه:
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه