این پایگاه حاوی فهرستی از موضوع نوشتار است که توسط موزه بریتانیا برای فهرست‌نویسی بیش از 3 میلیون اثر مورد استفاده قرار گرفته است. آثاری که در طی 150 سال فعالیت این موزه از سرتاسر جهان گردآوری شده است. موضوع‌های متنوعی برای تهیه موضوع نوشتار آثار مانند علمی، حقوقی، ادبیات و پزشکی در این مجموعه یافت می‌شود. موزه‌ها و مراکز نگهداری آثار می‌توانند از تمام یا بخشی از این‌‌ها برای توصیف موضوع نوشتار مورد استفاده در تهیه آثار خود بهره ببرند.
عنوان: پايگاه مستند موضوع نوشتار
نام: NHIMS_BM9
گروه: مستندات بريتانيا
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه