موضوع، محتوی و ژانر مجموعه‌ای از نقاشی‌ها، تصاویر، عکس‌ها و دیگر مواد دیداری کتابخانه کنگره آمریکا توسط این مستند توصیف شده است. از آن‌جا که مفاهیم و موضوعات قابل بازنمایی توسط این مواد دیداری دامنه وسیعی است، این مستند نیز دامنه معنایی وسیعی پیدا کرده است و می‌تواند برای توصیف داده‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
عنوان: Thesaurus Of Graphic Materials
نام: NHIMS_BM20
گروه:
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه