شهر
(E55 Type)
16048
P102 has title [F]
P2 has type [B]
39. آمل
40. آوا
42. آوج
43. آوه
60. ارد
130. اهر
132. اهل
135. اوز
138. ایج
162. بار
186. بخ
216. بم
218. بن
222. بنت
238. بنک
282. تخت
285. ترک
290. تفت
322. جم
350. حر
358. حلب
363. حنا
369. خاش
385. خرو
387. خشت
402. خنج
409. خور
410. خور
419. خوی
437. درح
438. درق
444. دزج
458. دمق
465. دهج
469. دهق
493. راز
508. ربط
510. رزن
515. رشت
520. رضی
536. ری
539. ریز
572. زهک
591. سده
616. سرو
623. سطر
629. سقز
661. سوق
676. سیس
680. سین
686. شال
708. شفت
730. شوش
732. شوط
766. طبس
769. طبل
801. فال
823. فسا
824. فشم
838. فین
845. قدس
847. قرق
856. قشم
872. قم
885. قیر
887. لار
931. مجن
987. منج
997. مهر
998. مهر
1004. مود
1008. موچش
1016. میبد
1023. میمه
1024. میمه
1030. نافچ
1037. نراق
1038. نرجه
1047. نطنز
1051. نقاب
1052. نقده
1053. نقنه
1054. نلاس
1055. نمین
1065. نودژ
1066. نور
1076. نکا
1077. نگار
1078. نگور
1082. نیر
1083. نیر
1094. هجدک
1095. هرات
1097. هرمز
1098. هرند
1099. هریس
1109. هلشی
1116. هنزا
1119. هوره
1122. هیدج
1124. هیر
1137. ونک
1138. ویس
1145. پاوه
1150. پرند
1153. پل
1155. پلان
1159. پهله
1160. پول
1169. چارک
1180. چرام
1200. چوار
1201. چوبر
1204. چکنه
1205. چگرد
1207. کاج
1208. کاخک
1221. کاکی
1224. کجور
1225. کدکن
1226. کرج
1228. کرسف
1229. کرفس
1232. کرند
1238. کلات
1245. کلمه
1247. کلور
1252. کمه
1256. کندر
1257. کنگ
1263. کهک
1264. کوار
1270. کوشک
1283. کوپن
1287. کیان
1290. کیش
1293. گتاب
1295. گتیج
1296. گراب
1298. گراش
1302. گرمه
1303. گرمی
1304. گروک
1308. گزنک
1309. گزیک
1310. گشت
1318. گلشن
1333. گهرو
1342. گوگد
1343. گیان
1345. گیوی
1350. یزد