آلمانی

آلمانی
http://lexvo.org/id/iso639-3/deu

شناسه و یادداشت
نوع
زیرگروه/سرگروه