نمازخانه

Kapelle | chapel | نمازخانه
http://www.wikidata.org/entity/Q108325

شناسه و یادداشت
نوع
زیرگروه/سرگروه