جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/rg1
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/object | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/object
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E22.Man_Made_Object
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#P137F.exemplifies
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E1.CRM_Entity
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E55.Type
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type1
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type2
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type4
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type5
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type6
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type7
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type8
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type9
[محدودیت دلخواه]
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/rg1
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/object | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/object
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E22.Man_Made_Object
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#P137F.exemplifies
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E1.CRM_Entity
http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#E55.Type
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type1
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type2
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type4
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type5
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type6
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type7
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type8
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type9