جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
Gabon | http://www.wikidata.org/entity/Q1000
Gambia | http://www.wikidata.org/entity/Q1005 | The Gambia
Guinea | http://www.wikidata.org/entity/Q1006
Guinea-Bissau | http://www.wikidata.org/entity/Q1007
Ivory Coast | http://www.wikidata.org/entity/Q1008
Cameroon | http://www.wikidata.org/entity/Q1009
Cape Verde | http://www.wikidata.org/entity/Q1011
Lesotho | http://www.wikidata.org/entity/Q1013
Liberia | http://www.wikidata.org/entity/Q1014
Libya | http://www.wikidata.org/entity/Q1016
Madagascar | http://www.wikidata.org/entity/Q1019
Malawi | http://www.wikidata.org/entity/Q1020
Mauritania | http://www.wikidata.org/entity/Q1025
Mauritius | http://www.wikidata.org/entity/Q1027
Morocco | http://www.wikidata.org/entity/Q1028
Mozambique | http://www.wikidata.org/entity/Q1029
Namibia | http://www.wikidata.org/entity/Q1030
Niger | http://www.wikidata.org/entity/Q1032
Nigeria | http://www.wikidata.org/entity/Q1033
Uganda | http://www.wikidata.org/entity/Q1036