جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
Kichn | http://www.wikidata.org/entity/Q16970 | Kirche | church
http://lexvo.org/id/iso639-3/deu
http://www.wikidata.org/entity/Q1009831
Kapelle | http://www.wikidata.org/entity/Q108325 | chapel
Burgkapelle | http://www.wikidata.org/entity/Q1015103
Kultstätte | http://www.wikidata.org/entity/Q1370598 | place of worship
Altar | http://www.wikidata.org/entity/Q101687 | altar
Friedhof | http://www.wikidata.org/entity/Q39614 | cemetery
Camposanto | http://www.wikidata.org/entity/Q1031603
Pagode | http://www.wikidata.org/entity/Q199451 | pagoda
http://www.wikidata.org/entity/Q10473300
Tempel | http://www.wikidata.org/entity/Q44539 | temple
http://www.wikidata.org/entity/Q1057440
http://www.wikidata.org/entity/Q1059208
Katholisches Kirchengebäude | http://www.wikidata.org/entity/Q1088552
Wallfahrtskirche | http://www.wikidata.org/entity/Q10631691 | pilgrimage church
Wallfahrtsort | http://www.wikidata.org/entity/Q15135589
Buddhistischer Tempel | http://www.wikidata.org/entity/Q5393308 | Buddhist temple
Buddhistischer Tempel in Vietnam | http://www.wikidata.org/entity/Q10748583