جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
Sekavský klášter | http://www.wikidata.org/entity/Q334274 | abbazia di Seckau | Abdij van Seckau | Abtei Seckau | abbaye de Seckau
Skotský kostel v Paříži | http://www.wikidata.org/entity/Q3498379 | église écossaise de Paris
Evangelický kostel svatého Marcela | http://www.wikidata.org/entity/Q3586155
Kostel Notre-Dame | http://www.wikidata.org/entity/Q1807058 | Notre-Dame (Dijon) | église Notre-Dame de Dijon
Kostel Panny Marie Nadějné | http://www.wikidata.org/entity/Q3580192
Kostel Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle | http://www.wikidata.org/entity/Q279151 | chiesa di Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle | Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle | Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle | église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Kostel Panny Marie Nazaretské | http://www.wikidata.org/entity/Q3494303
Kostel Notre-Dame de la Gare | http://www.wikidata.org/entity/Q3580742
Kostel Panny Marie z La Saletty | http://www.wikidata.org/entity/Q959018 | église Notre-Dame-de-la-Salette de Paris
Kostel Notre-Dame-de-la-Tronchaye | http://www.wikidata.org/entity/Q3580358
Kostel Notre-Dame-des-Otages | http://www.wikidata.org/entity/Q3580388
Kostel Notre-Dame-du-Bon-Conseil | http://www.wikidata.org/entity/Q3580407
Kostel Panny Marie Růžencové | http://www.wikidata.org/entity/Q591266
Kostel Notre-Dame-du-Travail | http://www.wikidata.org/entity/Q123149 | Notre-Dame-du-Travail | église Notre-Dame-du-Travail
Kostel svatého Efréma Syrského | http://www.wikidata.org/entity/Q3584726
Kostel svatého Štěpána | http://www.wikidata.org/entity/Q26086465 | Saint-Étienne-du-Rouvray Kirche | église Saint-Étienne de Saint-Étienne-du-Rouvray
Kostel svatého Alberta Velikého | http://www.wikidata.org/entity/Q3580824
Kostel Saint-André-de-l'Europe | http://www.wikidata.org/entity/Q3580858
Kostel svatého Antonína Paduánského | http://www.wikidata.org/entity/Q3494454
Kostel Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts | http://www.wikidata.org/entity/Q3580943