جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person42
http://www.wikidata.org/entity/Q308269 | حسین حاج فرج دباغ | Abdolkarim Soroush | Abdolkarim Soroosh
کلنل وزیری | علی نقی وزیری | http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | http://www.wikidata.org/entity/Q546057 | Ali-Naqi Vaziri
http://www.wikidata.org/entity/Q48884 | http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | Gholam Hossein Banan
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | http://www.wikidata.org/entity/Q2742258 | Alireza Eftekhari | علی رضا افتخاری
http://www.wikidata.org/entity/Q3160713 | http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | Jalal Zolfonun
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | http://www.wikidata.org/entity/Q5900666
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | http://www.wikidata.org/entity/Q5901521
http://www.wikidata.org/entity/Q16048761 | http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i...
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | http://www.wikidata.org/entity/Q56359068
http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person52 | http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i...
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person33
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person32
http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person28
http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person38
http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person8
http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person37
http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person23
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i... | http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person29
http://qoqnus.nosa.com/resource/fal/person31 | http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&classType=2&i...