جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q666331
http://www.wikidata.org/entity/Q1779837
http://www.wikidata.org/entity/Q48292 | Arles
http://www.wikidata.org/entity/Q10333873
http://www.wikidata.org/entity/Q1054339
http://www.wikidata.org/entity/Q212459
http://www.wikidata.org/entity/Q23402 | Musée d'Orsay
http://www.wikidata.org/entity/Q1141468
http://www.wikidata.org/entity/Q180788 | National Gallery
http://www.wikidata.org/entity/Q2090 | Nuremberg
http://www.wikidata.org/entity/Q154568 | Alte Pinakothek
http://www.wikidata.org/entity/Q371803 | Museu Paulista
http://www.wikidata.org/entity/Q1820897 | Amsterdam Museum
http://www.wikidata.org/entity/Q190804 | Rijksmuseum
http://www.wikidata.org/entity/Q6974439
http://www.wikidata.org/entity/Q132783 | Hermitage Museum
http://www.wikidata.org/entity/Q1783956
http://www.wikidata.org/entity/Q178065 | Centre Georges Pompidou
http://www.wikidata.org/entity/Q726781
http://www.wikidata.org/entity/Q554511