جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place1 | http://www.wikidata.org/entity/Q134228
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place2 | http://www.wikidata.org/entity/Q1367759
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place3 | http://www.wikidata.org/entity/Q392522
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place4 | http://www.wikidata.org/entity/Q170570
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place5 | http://www.wikidata.org/entity/Q176081
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place6 | http://www.wikidata.org/entity/Q134411
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place7 | http://www.wikidata.org/entity/Q132945
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place8 | http://www.wikidata.org/entity/Q590866
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place9 | http://www.wikidata.org/entity/Q171702
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place10 | http://www.wikidata.org/entity/Q171551
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place11 | http://www.wikidata.org/entity/Q587090
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place12 | http://www.wikidata.org/entity/Q180075
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place13 | http://www.wikidata.org/entity/Q241119
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place14 | http://www.wikidata.org/entity/Q146726
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place15 | http://www.wikidata.org/entity/Q168949
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place16 | http://www.wikidata.org/entity/Q939575
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place17 | http://www.wikidata.org/entity/Q1004666
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place18 | http://www.wikidata.org/entity/Q1105893
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place19 | http://www.wikidata.org/entity/Q131664
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/place20 | http://www.wikidata.org/entity/Q134386