جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q939575
http://www.wikidata.org/entity/Q1367759
http://www.wikidata.org/entity/Q590866
http://www.wikidata.org/entity/Q174010
http://www.wikidata.org/entity/Q170568
http://www.wikidata.org/entity/Q182394
http://www.wikidata.org/entity/Q1291800
http://www.wikidata.org/entity/Q176081
http://www.wikidata.org/entity/Q720388
http://www.wikidata.org/entity/Q1282103
http://www.wikidata.org/entity/Q134386
http://www.wikidata.org/entity/Q147736
http://www.wikidata.org/entity/Q165352
http://www.wikidata.org/entity/Q131664
http://www.wikidata.org/entity/Q170573
http://www.wikidata.org/entity/Q171714
http://www.wikidata.org/entity/Q1004666
http://www.wikidata.org/entity/Q6397066
http://www.wikidata.org/entity/Q121157
http://www.wikidata.org/entity/Q587090