جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q2171976
http://www.wikidata.org/entity/Q1795831
http://www.wikidata.org/entity/Q6373
http://www.wikidata.org/entity/Q637187
http://www.wikidata.org/entity/Q369692
http://www.wikidata.org/entity/Q3487269
http://www.wikidata.org/entity/Q1423005
http://www.wikidata.org/entity/Q2707216
http://www.wikidata.org/entity/Q10353359
http://www.wikidata.org/entity/Q148584
http://www.wikidata.org/entity/Q10353329
http://www.wikidata.org/entity/Q10353407
http://www.wikidata.org/entity/Q2095209
http://www.wikidata.org/entity/Q2319357
http://www.wikidata.org/entity/Q160236
http://www.wikidata.org/entity/Q654268
http://www.wikidata.org/entity/Q3362818
http://www.wikidata.org/entity/Q26040
http://www.wikidata.org/entity/Q1509325