جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
Karaj | http://www.wikidata.org/entity/Q36529
Shiraz | http://www.wikidata.org/entity/Q6397066
Marvdasht | http://www.wikidata.org/entity/Q604990
http://www.wikidata.org/entity/Q42053 | Isfahan | Esfahan
Tehran | http://www.wikidata.org/entity/Q3616
Islamic Republic of Iran | http://www.wikidata.org/entity/Q794 | Persia | Iran | جمهوری اسلامی ایران | پارس
Qom | http://www.wikidata.org/entity/Q170573
http://www.wikidata.org/entity/Q178373 | Rasht
Gilan Province | http://www.wikidata.org/entity/Q928828
Kashan | http://www.wikidata.org/entity/Q240475
http://www.wikidata.org/entity/Q1975291 | Gonbad-e Kavous
Bam | http://www.wikidata.org/entity/Q106636
استان کرمان | Kerman Province | http://www.wikidata.org/entity/Q165352
http://www.wikidata.org/entity/Q4168823 | Shush
Zanjan | http://www.wikidata.org/entity/Q146699
Tabriz | http://www.wikidata.org/entity/Q80053
Semnan | http://www.wikidata.org/entity/Q203045
Kermanshah | http://www.wikidata.org/entity/Q180078
شهر ری | http://www.wikidata.org/entity/Q636188 | Ray | Rey
Gorgan | http://www.wikidata.org/entity/Q188155