جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
پروژه پژوهش و کاوش وشنوه | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/discovery1
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/discovery2 | هشت هفته کاوش میدانی
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/discovery3 | هفت هفته کاوش میدانی
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/discovery4 | پنج هفته کاوش میدانی
پژوهش‌های اولیه برای یافتن جزئیات درباره منطقه معادن مس | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/activity1
وقفه در پروژه کاوش به دلیل عدم توافق بین طرفین | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/activity2
اولین سفر میدانی برای مطالعه یافته‌های متعدد در سایت کاوش | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/activity3
سفرهای میدانی متعدد دیگر برای مطالعه یافته‌ها | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/activity4
نمایشگاه "شکوه ایران باستان" | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/activity5
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/discovery5 | کاوش محل نذرگاه