[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
bat-straw | تعویذ | نظر قربانی | greegree | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5163
سرنیزه | arrow point | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5240 | پیکان | arrow-point | نوک تیر | arrowhead | arrow head
منجوق | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5387 | دانه تسبیح | مهره
ساغر | پیاله | آب‌خوری | تُنگ | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5392 | مشربه | جام | پارچ
coptic bowl | قدح | wan | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5597 | پیاله | کاسه | کاسه غذا | food-bowl | serving-bowl
سکه امپراطوری روم باستان | shirt-money | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6089 | cut money | aes grave | ارز رایج قرن‌های 18 و 19م. در هند غربی و امریکا | سکه
serving-dish | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6452 | food-dish | ظرف غذا | ظرف
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6743 | انگشتر | seal-scarab-ring | finger ring | انگشتر مُهر نشان
فلاسک | بطری | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6835 | قمقمه
chewing-gum | محصول غذائی | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6873 | آدامس
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7347 | ظرف نگهدارنده عود | incense burner
خاتم | خاتم‌کاری | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7380 | مرصع‌کاری | ترصیع | معرق‌کاری
کوزه | تُنگ | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7439 | پارچ
pendant | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8321
پلاک | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8446 | لوح | بشقاب
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8522 | دیگ | قابلمه | گلدان | ظرف
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8772 | دایره | حلقه
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8980 | پولک
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x105990 | برگ | ورق | لوح
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
sara | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5084
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6446
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8736 | religious equipment | ritual equipment
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x9883
etui | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5085
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7387
khar-gsil | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5086
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5870
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7833
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5090
abba | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5091
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6987
abuna e | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5092
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8577 | proof
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6288
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5093
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x6946
accounts book | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5094
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5551 | hymn book | hymn-book
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7660
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
'ajar | ajar | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x103953
khar-gsil | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5086
35mm slide | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x112801
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x105458
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x25539
Jew's harp | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7418
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/object/MM
Napier bones | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8043 | http://www.wikidata.org/entity/Q1358538 | چوب خط‌های نپر
Pope Joan board | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8508
Watch Pendant | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/object/MP
abacus | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5090 | http://www.wikidata.org/entity/Q12806 | چرتکه
abayah | abba | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5091 | http://www.wikidata.org/entity/Q305718 | عبا
abuna e | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5092
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5093
accounts-book | accounts book | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5094 | کتاب حساب‌ها | دفتر حساب
acorn lekythos | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5095 | ظرف نگهداری روغن (بویژه روغن زیتون) در یونان باستان
acoustic jar | acoustic jug | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5096 | http://www.wikidata.org/entity/Q13553736 | ظرف طنین‌انداز | کوزه‌های طنین‌انداز تعبیه شده در دیوار ساختمان | کوزه طنین‌انداز صدا
acrocup | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5097 | فنجان آکرو
acroterion | akroterion | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5098 | http://www.wikidata.org/entity/Q421214 | سردر بنا | تندیس سردر بناها
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x9303 | nabori
slide | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x101934
atlas | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5271 | http://www.wikidata.org/entity/Q162827 | کتاب نقشه های جغرافیایی
http://www.wikidata.org/entity/Q13685322 | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7643 | آگاه نامه | اعلامیه | leaflet
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8518 | postage stamp | http://www.wikidata.org/entity/Q37930 | postage-stamp
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5565 | کتابچه | http://www.wikidata.org/entity/Q54820068 | booklet
gramophone record | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7064 | http://www.wikidata.org/entity/Q178588
http://www.wikidata.org/entity/Q125191 | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8364 | photograph
هر چیز نقشه مانند | http://www.wikidata.org/entity/Q4006 | map | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x7802
audio tape | نوار شنیداری | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x5275 | audio cassette
http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x101138 | http://www.wikidata.org/entity/Q595597 | negative
اعلان | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8520 | آگهی | عکس دیوارکوب | poster | http://www.wikidata.org/entity/Q429785
http://www.wikidata.org/entity/Q192425 | http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/x8519 | post-card | post card | postcard
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type1
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type2
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type4
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type5
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type6
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type7
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type8
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type9
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type10
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type11
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type12
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type13
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type14
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type15
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type16
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type17
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type18
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type19
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://collection.britishmuseum.org/id/ontology/PX_object_type
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type1
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type2
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type4
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type5
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type6
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type7
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type8
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type9
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type10
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type11
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type12
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type13
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type14
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type15
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type16
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type17
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type18
http://qoqnus.nosa.com/resource/ich/type19