جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q483992 | William-Adolphe Bouguereau
http://www.wikidata.org/entity/Q46373 | Edgar Degas
http://www.wikidata.org/entity/Q5582 | Vincent van Gogh
http://www.wikidata.org/entity/Q269338
http://www.wikidata.org/entity/Q451771
http://www.wikidata.org/entity/Q1320677
http://www.wikidata.org/entity/Q296 | Claude Monet
http://www.wikidata.org/entity/Q3847723
http://www.wikidata.org/entity/Q707046
http://www.wikidata.org/entity/Q250194 | Anselm Feuerbach
http://www.wikidata.org/entity/Q610761
http://www.wikidata.org/entity/Q157610 | Lovis Corinth
http://www.wikidata.org/entity/Q47551 | Titian
http://www.wikidata.org/entity/Q306673
http://www.wikidata.org/entity/Q540219 | Pedro Américo
http://www.wikidata.org/entity/Q433804 | Pieter Jansz. Saenredam
http://www.wikidata.org/entity/Q10324237
http://www.wikidata.org/entity/Q1798144
http://www.wikidata.org/entity/Q64633 | George Peter Alexander Healy
http://www.wikidata.org/entity/Q1112288