جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت دلخواه]
http://www.wikidata.org/entity/Q113974
http://www.wikidata.org/entity/Q442617
http://www.wikidata.org/entity/Q67629
http://www.wikidata.org/entity/Q5686 | Charles Dickens
http://www.wikidata.org/entity/Q368732
http://www.wikidata.org/entity/Q223949 | Maurice Druon
http://www.wikidata.org/entity/Q34981 | Isaac Asimov
http://www.wikidata.org/entity/Q5685 | Anton Chekhov
http://www.wikidata.org/entity/Q4233718 | anonymous
http://www.wikidata.org/entity/Q168542 | Adalbert Stifter
http://www.wikidata.org/entity/Q7051278
http://www.wikidata.org/entity/Q49496 | Jean de La Fontaine
http://www.wikidata.org/entity/Q1611531
http://www.wikidata.org/entity/Q71714
http://www.wikidata.org/entity/Q77325 | Arno Schmidt
http://www.wikidata.org/entity/Q285007
http://www.wikidata.org/entity/Q37060 | José Saramago
http://www.wikidata.org/entity/Q2865915
http://www.wikidata.org/entity/Q219420 | Edward Albee
http://www.wikidata.org/entity/Q287384